Łysina, ul.Szczytowa31, 34-321Łękawica

Prywatność

Przetwarzanie danych osobowych Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) obowiązującym od 25 maja 2018 r.  

     Jakie dane osobowe przetwarzamy przy pomocy strony www na której się znajdujesz? 
W komunikacji internetowej za pomocą tej strony używamy m.in. formularza w którym przekazywane są dane celem: 

      „Formularz kontaktowy” i „Formularz rezerwacji” do odpowiedzi na pytania. 
Służy do przesłania do nas zapytań w formie e-maila na które odpowiadamy, ewentualnie jeśli wymaga tego odpowiedź telefoniczna korzystając z przekazanego numeru telefonu. Po kontakcie, odpowiedzi dane z formularza nie są dalej przetwarzane ani gromadzone. 

      Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych 
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione prawo przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
Abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, poprosimy o Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania (np. opcja, formuła zgody na formularzach). 
Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały. 
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w celu realizacji określonych celów (np. zamówienia – przekazanie danych adresowych firmie kurierskiej celem realizacji wysyłki) na podstawie przepisów prawa lub zgody zamawiającego uziemiacze lub katalog drukowany. 

                                                                                         Cele i podstawy przetwarzania

      Dane przetwarzane są w następujących celach: 
 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy). 

      Korespondencja e-mail 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

      Logi serwera 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

      Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych 
Nasza firma chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. Dostęp do danych mają tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy naszej firmy. 

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi 
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby nasza firma przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. 
W takim przypadku prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. 

                 Szczegóły kontaktu


     Administratorem danych osobowych jest:

                   Domki Pod Biegunem

         e-mail: kontakt@domkipodbiegunem.pl

Spełnienie obowiązku informacyjnego przez firmę Domki Pod Biegunem( RODO)

1.

Firma Domki Pod Biegunem informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z firmą Domki Pod Biegunem.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od firmy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych : biuro@domkipodbiegunem.pl

Firma Domki Pod Biegunem informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie , ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

2.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych :

– ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży towarów lub usług lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO,

– w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa( cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO

– w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, a te obejmują także podmioty ubezpieczające wierzytelności ośrodka wypoczynkowego, podmioty świadczące na jego rzecz usługi w zakresie faktoringu lub inne usługi finansowe oraz firmy obsługujące systemy informatyczne .

Przekazane firmie przez kontrahenta dane ekonomiczno – finansowe w związku z istniejącą lub planowaną współpraca handlową, mogą być przez firmę udostępniane w niezbędnym zakresie innym zabezpieczenia wierzytelności przysługujących firmie, spośród kategorii wskazanych w zdaniu poprzednim.

Przez kontrahenta rozumie się również podmiot udzielający zabezpieczenia wierzytelności firmie ( osobistego i rzeczowego)

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych .